Hungarian Landwehr Rank Equivalents

The following list details many but probably not all of the varied ranks and appointments taken into use by the Hungarian Landwehr (Honvéd) during the period 1868-1914. The titles are taken from various sources including the published Honvéd Schematismus or rank list and the period dress regulations. It should be noted that not all the titles or appointments are direct translations but rank equivalents to those used in the either the common army or Austrian Landwehr. Also found below are the Hungarian titles of the ranks of the military officials or Beamten (tisztviselők).

Commissioned Officers and Officer Aspirants

- -
Gyalogsági tábornok              General der Infanterie
Lovassági tábornok General der Kavallerie
Táborszernagy Feldzeugmeister
Altábornagy Feldmarschalleutnant
Vezérőrnagy Generalmajor
Ezredes  Oberst
Alezredes Oberstleutnant
Őrnagy Major
Százados  Hauptmann
Főhadnagy Oberleutnant
Hadnagy Leutnant
Zászlós  Fähnrich
Hadapród Kadett
--

Non Commissioned Officers

-- -
Tiszthelyettes  Offizierstellvertreter
Törzsörmester Stabsfeldwebel, Stabswachtmeister
Örmester Feldwebel, Wachtmeister
Tüzmester Feuerwerker
Számvivő altiszt Rechnungsunteroffizier
Szakaszvezetö Zugsführer
Tizedes  Korporal
Örvezetö  Gefreiter
Járörvezetö  Patrouilleführer
Főtüzer Vormeister
Hajtó-főtüzer Fahr-Vormeister
-

Private Soldiers

- -
Honvéd  Infanterist
Tüzér Kanonier
Huszár Husar
Hajtó-tüzer Fahr-Kanonier
-

Miscellaneous NCO and Private Soldier Titles and Appointments  

- -
Egészségügyi altiszt Sanitätsunteroffizier
Ezreddobos  Regimentstambour
Ezred-kürtös  Regimentshornist
Ezred-trombitás Regiments-Trompeter
Fegyvermester  Waffenmeister
Főfegyvermester Oberwaffenmeister
Főpatkolómester Oberbeschlagmeister 
Gyögyszolga  Bandagenträger
Hajtóhonved  Fahrsoldat
Helikonvivö  Helikonträger
Kerékpáros  Radfahrer
Lóápoló                        Pferdewärter
Mümester Werkmeister
Müszerész Mechaniker
Osztály-trombitás  Divisions-Trompeter
Patkolómester Beschlagmeister
Sebesültvivö Blessiertenträger
Segédmunkás   Hilfsarbeiter
Számvivő segédmunkás Rechnungshilfsarbeiter
Század-dobos Kompanietambour
Század-trombitás  Eskadrons-Trompeter
Távirdász  Telegraphist
Tisztiszolga                   Offiziersdiener
Tüzer-főmümester Artillerie-Oberwerkmeister
Utász altiszt Pionier-Unteroffizier
Üteg-trombitás  Batterie-Trompeter
Zászlóalj-dobos Bataillonstambour
Zászlóalj-kürtös Battaillonshornist
-
Hadbiztossági tisztviselők     Intendanturbeamte
- -
Vezérhadbiztos Generalintendant
1. osztályu főhadbiztos  Landwehroberintendant 1. Klasse
2. osztályu főhadbiztos  Landwehroberintendant 2. Klasse
Hadbiztos  Landwehrintendant
Alhadbiztos Landwehrunterintendant
-
Orvosi tisztikar Landwehrärztlichesoffizierkorps
- -
Vezérfőtörzsorvos General-Oberstabsarzt
Vezértörzsorvos Generalstabsarzt
1. osztályu főtörzsorvos Oberstabsartzt 1. Klasse
2. osztályu főtörzsorvos Oberstabsartzt 2. Klasse
Törzsorvos  Stabsarzt
Ezredorvos  Regimentsarzt
Főorvos     Oberarzt
Segédorvos Assistenzarzt
Segédorvoshelyettes  Assistenzarzt-Stellvertreter
-
Hadbirói tisztikar Offizierkorps der Landwehrauditoren
- -
Tábornok-főhadbiró  Generalchefauditor
Tábornok-hadbiró Generalauditor
Ezredes-hadbiró Oberstauditor
Alezredes-hadbiró  Oberstleutnant-Auditor
Őrnagy-hadbiró  Majorauditor
Százados-hadbiró Hauptmannauditor
Főhadnagy-hadbiró Oberleutnantauditor
-
Gazdászati tisztek Ökonomieoffiziere
-
Őrnagy gazdászati tiszt   Major-Ökonomieoffizier
Százados gazdászati tiszt Hauptmann-Ökonomieoffizier
Főhadnagy gazdászati tiszt Oberleutnant-Ökonomieoffizier
Hadnagy gazdászati tiszt Leutnant-Ökonomieoffizier
-
Méneskari számvivö tisztek Rechnungs-Offizierkorps der Gestütsbranche
- -
Százados-számvivő tiszt Hauptmann-Rechnungsführer
Főhadnagy-számvivő tiszt Oberleutnant-Rechnungsführer
Hadnagy-számvivő tiszt Leutnant-Rechnungsführer
-
Számellenőrző tisztviselők Rechnungskontrollbeamte
- -
1. osztályu főszámtanácsos Landwehr-Oberrechnungsrat 1. Klasse
2. osztályu főszámtanácsos Landwehr-Oberrechnungsrat 2. Klasse
Számtanácsos  Landwehrrechnungsrat
Fő-számtiszt   Landwehrrechnungs-Oberoffizial
Számtiszt   Landwehrrechnungsoffizial
Segédszámtiszt Landwehrrechnungsakzessist
-
Állatorvosi tisztviselők   Landwehrtierärztliche Beamte
- -
Főtörzsállatorvos Obertierarzt 1. Klasse
Törzsállatorvos Obertierarzt 2. Klasse
Főállatorvos  Tierarzt
Állatorvos  Untertierarzt
Állatorvosgyakornok  Tierärztliche Praktikant
-
Élelmezésügyi tisztviselők Verpflegsbeamte
- -
Élelmezésügyi gondok Militärverpflegsverwalter
Élelmezésügyi főtiszt Militärverpflegsoberoffizial
Élelmezésügyi tiszt Militärverpflegoffizial
-
Gyógyszerügyi tisztviselők Militärmedikamentenbeamte
- -
Gyógyszerügyi gondnok Militärmedikamentenverwalter
Gyógyszerügyi főtiszt Militärmedikamentenoberoffizial
Gyógyszerügyi tiszt Militärmedikamentenoffizial
Segédgyógyszerügyi tiszt Militärmedikamentenakzessist
-
Müszaki tüzértistzviselők Artilleriezeugsbeamte
- -
Szertiszt Artilleriezeugsoffizial
Segédszertiszt Artilleriezeugsakzessist
-
Vivómesterek Militärfechtmeister
- -
Fővivómester Militär-Oberfechtmeister
1. osztályu vivómester Militärfechtmeister 1. Klasse
-

Miscellaneous Officials Titles and Appointments 

-- -
czimmel és jelleggel mit Titel und Charakter
Építészeti főművezető Technischer Oberoffizial
Építészeti művezető Technischer Offizial
Ministeri tanácsos  Ministerialrat
Népfölkelő hadnagy Landsturmleutnant
Osztálytanácsos Sektionsrat
Tartalékos hadnagy Leutnant in der Reserve
Titkár   Sekretär

Back to Badges and Uniforms