Hungarian-German Military Terms

This table of comparative Hungarian-German military terms has been compiled through several sources including the allied "Handbook of the Austro-Hungarian Army in War" and the published Hungarian Landwehr (Honvéd) army lists and dress regulations (Adjustierungsvorschriften). It is of course not comprehensive and is based on the usage of the period. In many cases ranks, appointments and institutions are not direct translations but equivalents. Separate tables have been provided for uniform items and Orders and Decorations. For a detailed list of equivalent ranks see the Hungarian Landwehr Rank Equivalent's page

 
ágyu á, ágy Geschütz- - gun
ágyus-üteg á-ü, ágy.üt. Geschützbatterie - gun battery
aknavetö - Minenwerfer - mine thrower
alezredes - Oberstleutnant - lieutenant colonel
alezredes-hadbiró - Oberstleutnantauditor - Judge Advocate lieutenant colonel
alhadbiztos - Unterintendant - Intendance captain
államtitkár - Staatssektretár - state secretary
állatorvos - Untertierarzt - Veterinary 2nd lieutenant
állomás - Station - place where troops are stationed
altábornagy - Feldmarschalleutnant - lieutenant general
altiszt - Unteroffizier - non-commissioned officer
báró br. Freiherr - baron
beosztott beoszt. zugeteilt - attached
czimmel és jelleggel - mit Titel und Charakter - brevet rank
császár és király cs.és kir. k.u.k.
császár király cs. k. k.k.
csendőr - Gendarme
csendőrség - Gendarmerie 
csoportfőnök - Sektionschef
csukaszürke - Hechtgrau - Pike Grey
dandár ddr. Brigade
dél d. Süd - south
dél-kelet d.k. Südost - south east
délutan dut. Nachmittag - afternoon
egészségügyi altiszt - Sanitätsunteroffizier - Medical NCO
élelem - Lebensmittel - food 
élelmezésügyi tisztviselők - Verpflegsbeamte - military provisions officials
élelmezésügyi főtiszt - Verpflegsoberoffizial - military provisions official lieutenant
élelmezésügyi gondok - Verpflegsverwalter - military provisions official captain
élelmezésügyi tiszt - Verpflegsoffizial - military provisions official 2nd lieutenant
elesett - gefallen - killed in action
ellenség ell. Feind - enemy
elnöki csoport - Präsidialbureau
elöjarör elöir. Streife - patrol
építészeti főművezető - Technischer Oberoffizial - Technical official
építészeti művezető - Technischer Offizial - Technical official
észak é. Nord - north
észak-kelet é.k. Nordost - north east
észak-nyugat é.ny. Nordwest - north west
ezred ezr. Regiment 
ezreddobos - Regimentstambour - Drum Major
ezredes - Oberst - colonel
ezredes-hadbiró - Oberstauditor - Judge Advocate colonel 
ezred-kürtos - Regimentshornist - Regimental Bugle Major 
ezredorvos - Regimentsarzt - Medical captain 
ezredparancsnok - Regimentskommandant
ezred-trombitás - Regimentstrompeter - Regimental Trumpet Major
fegyver - Waffe - weapon
fegyvermester - Waffenmeister
fegyvertári műszaki tisztek - Technische Offiziere des Zentralwaffendepots
fegyver gyakorlat - Manöver - manoeuvre
fényszóró - Scheinwerfer - searchlight
főhadnagy fhdgy. Oberleutnant - lieutenant
főhadnagy gazdászati tiszt - Oberleutnant-Ökonomieoffizier supply lieutenant
főhadnagy-hadbiró - Oberleutnantauditor Judge Advocate lieutenant
főhadnagy-számvivő - Oberleutnant-Rechnungsführer - Paymaster lieutenant
folyó évi f.e. dieses Jahr - this year
folyó hó f.h dieser Monat - this month
főorvos - Oberarzt - Medical lieutenant 
főreáliskola - Landwehr-Oberrealschule
főtüzer - Vormeister 
gazdászatitiszt - Ökonomieoffizier
gazdászati tiszti iskola - Landwehr-Ökonomieoffiziersschule
gépfegyver, géppuska gépfgy., g.f., g.p. Maschinengewehr - machine gun
géppuska osztag g.p.o. Maschinengewehr Abteilung - machine gun detachment/section
gróf gr. Graf - Count
gyalog gy. Infanterie
gyalog dandár   gy.ddár.   Infanteriebrigade  
gyalog ezred   gy.e., gy.ezr. Infanterieregiment  
gyalog hadosztály   gy.hdotly. Infanteriedivision  
gyálogsági tábornok   gy.tbk. General der Infanterie  
gyógyszerügyi tisztviselők - Militärmedikamentenbeamte - military apothecary officials
gyögyszolga - Bandagenträger
hadapród   - Kadett - Cadet
hadapród-tiszthelyettes     Kadett-Offizierstellvertreter - senior officer aspirant pre 1909
hadapródjelöltnek     Kadettaspirant
hadapród iskola - Landwehrkadettenschule
hadbiró   hdb. Kriegsgerichtrat - judge advocate  
hadbiztossági tisztviselők - Intendanturbeamte
hadifogoly - Kriegsgefangener - prisoner of war
hadnagy   hdgy . Leutnant - 2nd lieutenant  
hadosztály   ho . Division  
hadtáp   hdt. Etappen - communications zone  
hadtest   - Korps - army corps 
hajtó-főtüzer - Fahr-Vormeister
hajtóhonved - Fahrsoldat - driver
hajtó-tüzer - Fahr-Kanonier
határ (orség)   - Grenz(wache)-border( guard)  
hegyi agyusüteg   hgy.a.üg. Gebirgsgeschützbatterie - mountain gun battery  
hegyi dandár hgyddár. Gebirgsbrigade - mountain brigade  
hegyi tarackosüteg   hgy.tar.üg. Gebirgshaubitzbatterie - mountain howitzer battery
hegyi tüzérezred   hgy.t.e. Gebirgsartillerieregiment
hegyi tüzérosztály - Gebirgsartillerieabteilung - mountain artillery battalion
hegyi üteg   hgy.üg. Gebirgsbatterie - mountain gun battery
helikonvivö - Helikonträger
hely   - Platz - unit site  
helyi alkalmazású tisztek - Offiziere in Lokalanstellungen
helyi szolgálatot teljesitő nyugállományú honvéd tisztek - Offiziere des Ruhestandes in Lokalverwendungen
hid (fö) - Bruck(enkopf) - bridge(head)  
hidász   - Pionier - pioneer  
honvéd h. Honvéd - k.u.Landwehr, Infanterist - private of infantry
honvéd főparancsnokság - k.u. Landwehroberkommando - high command
honvéd gyalogság - k.u. Landwehrinfanterie
honvéd lovasság - k.u. Landwehrkavallerie
honvédelmi minister - k.u. Landesverteidigungsminister
honvédelmi ministerium - k.u. Landesverteidigungsministerium - ministry of defence
huszár - Husar - trooper of hussars
huszár ezred hsz.e.   Husarenregiment - hussar regiment  
ismeretlen   - unbekannt - unknown  
Járörvezetö - Patrouilleführer - lance corporal of hussars
kamarás   Kämmerer - treasurer (court appointment)
karmester   Kappelmeister
katonai   kat.   militärisch - military  
kelet   k Ost - east  
kerékparos   kerp.   Radfahrer - cyclist  
kerulet   kert. Bezirk - district  
kerületi parancsnok - Distriktkommandant
kerületi tiszti iskola - Landwehr-Distriktsoffiziersschule - district officers' school
királyi   kir.   Königlich - royal
kórház   - Spital - hospital  
koronaőrség - Kronwache
közigazgatási   közigaz.   Verwaltungs- - administrative  
központi fegyvertár - Landwehr-Zentralwaffendepot - central weapons depot
központi lovas iskola - Zentral-Landwehrkavallerieschule - central cavalry school
központi ruhatár - Landwehr-Zentralmonturdepot - central clothing depot
lángszóró, lángvetó   - Flammenwerfer - flame thrower  
legénység - Mannschaft 
legfelsőbb hadúr - Allerhöchster Oberbefehl
legi   - Luft- - air-
ló- - Pferde - horse-
lóápoló - Pferdewärter - horse handler
lovag - Ritter - knight
lovasság   lov. Kavallerie - cavalry  
lovassági felügyelő - Kavallerieinspektor
lovasszági tábornok   l.tbk, l.t. General der Kavallerie - general of cavalry  
lovasszázad   loszd.   Eskadron oder Schwadron - squadron  
lovas tüzérosztály - Reitende-Artillerie Division
Ludovika Akadémia - Ludowika-Akademie
magyar királyi   m.kir.   k.u.  
megfigyelö   - Beobachtungs- - observation-  
meghalt   - gestorben - deceased  
méneskar   - Gestütsbranche  
méneskar számvivő tiszt   - Rechnungs-Offizierkorps der Gestütsbranche  
mérnöki tisztikar   - Ingenieuroffizierskorps  
mérnökkari tisztek   - Ingenieuroffiziere  
mészáros altiszt - Fleischhauer-Unteroffizer - NCO Butcher
mozsár   - Mörser - mortar  
munkás   - Arbeiter - labourer  
müszaki   - Genie- - engineer-  
müszaki tüzértistzviselők - Arilleriezeugsbeamte - technical artillery officials
müszerész - Mechaniker
nagy gyakorlat   - Waffenübung - weapons exercise  
nehéz (tarack)   n.(t).   schwer (haubitz) - heavy (howitzer)  
népfölkelés   népf.   k.u. Landsturm  
népfölkelésügyi honvéd tisztek - Offiziere für Landsturmangelegenheiten
népfölkelő gyalog ezred - k.u. Landsturminfanterieregiment
népfölkelő huszár ezred - k.u. Landsturmhusarenregiment
népfölkelő huszár osztály - k.u. Landsturmhusarendivision
népfölkelő parancsnok - k.u. Landsturmkommandant
nyugat   ny.   West  
örmester   - Feldwebel, Wachtmeister - sergeant major
őrnagy   őrn. Major  
őrség   - Wache - guard  
örvezeö   örv.   Gefreiter - lance corporal  
orvosi alkalmazó iskola - Landwehrärztliche Applikationsschule
oszlop   oszl.   Staffel - echelon  
osztály - Abteilung
osztályfőnök   - Abteilungschef
osztályparancsnok - Abteilungskommandant
osztály-trombitás - Divisionstrompeter - Division Trumpet Major
osztag   otg. Abteilung - section  
parancsnokság   parnság.   Kommando - headquarters  
parancsok   parnok.   Befehl -order  
parancsok folyta   pa. folyta.   im Auftrag - by order  
part (védelem)   - Küsten(schutz) - coast (protection)  
Patkolómester - Beschlagmeister - farrier senior NCO
pékség   - Bäckerei - bakery  
például   pld.   zum Beispiel - for instance  
pótszázad   pótszd.   Marschkompagnie - march compäny  
pótzászlóalj   pótzlj.   Marschbaon. - march battalion  
puska   - Gewehr - rifle  
rendörség   - Polizei - police  
repülö   - Flieger- - air-  
roham-   - Sturm- - storm-  
rokkant   - invalid - disabled person, invalid Kappe
ruhatári műszaki tistek - Technische Offiziere des Zentralmonturdepots
sebesültvivö - Blessiertenträger - stretcher bearer
segédtiszt   sgt.   Adjutant  
Segédmunkás - Hilfsarbeiter
szabadságolt   szbglt.   in Urlaub gehen - on leave  
szakasz   szk.   Zug - platoon  
szakaszvezetö   - Zugsführer - platoon leader  
számellenőrző tisztviselők - Rechnungskontrollbeamte
számvivő altiszt - Rechnungsunteroffizier - pay NCO
számvivő segédmunkás - Rechnungshilfsarbeiter - pay NCOs assistant
század   szd., sz.   Kompagnie, Eskadron - company, squadron
század-trombitás - Eskadrontrompeter - squadron trumpeter
század-dobos - Kompagnietambour - company drummer
századkürtos - Kompagniehornist - company bugler
százados   szdos.   Hauptmann, Rittmeister - captain  
tábor   - Lager - camp  
tábori   - Feld- - field-  
tábori ágyusezred  - Feldkanonen-Regiment  
tábori ágyusosztály   - Feldkanonen-Abteilung  
tábori ágyusüteg   tab.ágyteg. Feldgeschützenbatterie - field gun battery  
tábori örs   t.ö.   Vorposten - advanced post picket  
tábori tarackosüteg   táb.tar.ütg. Feldhaubitzbatterie - field howitzer battery  
tábori tüzerezred - Feldartillerie-Regiment
tábori vadaszzászlóalj   táb.vadzly. Feldjägerbatailon - rifle battalion  
tábornok   tbk.   General
tájékoztató tanfolyam - Landwehr-Informations und höherer Offizierskurs zu Budapest
taracküteg   t.ü. Haubitzbatterie - howitzer battery  
tartalék   tart.   Reserve
távirdász - Telegraphist
tényleges állomány   - Aktiv - regular  
tiszt   t.   Offizier - officer  
tisztiszolga - Offiziersdiener - officers' orderly 
tisztjelölt - Offiziersanwärter - officer candidate
tisztviselők - Beamten - officials
titkár - Sekretär
tizedes   - Korporal  
tüzér - Kanonier
tüzérségi felügyelő - Artillerieinspektor
tüzmester - Feuerwerker
utána   - nachzusenden - to relieve, relief's  
utász altiszt - Pionier-Unteroffizier
utászszázad   u.sz.   Sappeurkompagnie - sapper company  
utászzászlóalj   utszli.   Sappeurbataillon - sapper battalion  
üteg   ü., üg., üt. Batterie  
üteg-trombitás - Batterie-Trompeter
vadász   - Jäger - rifleman or rifleunit  
vár   - Festung - fortress  
vártüzérezred   v.t.e. Festungsartillerieregiment  
vártüzérzászlóalj   v.t.zlj.   Festungsartilleriebaon - fortress artillery battalion  
vasut (biztositó)   - Feldbahnsicherungs - field railway security  
vasut (épitö)   - Feldbahn(bau) - field railway (construction)  
védelem   - Schutz - protection  
vezérezredes   - Generaloberst - colonel general  
vezérkár   - Generalstab - general staff  
Vezérkari főnök   - Generalstabschef - chief of staff
vezérörnagy   - Generalmajor - major general  
vivómester - Militärfechtmeister - fencing instructor
vonat   - Train, Zug, Bahn - railway train  
zászlóalj   zszlj., zlj. Bataillon - battalion  
zászlóalj-kürtös - Bataillonshornist - Battalion Bugle Major
zászlóalj-dobos - Bataillonstambour - Battalion Drum Major
zászlós   - Fähnrich - senior officer aspirant  
zöldkönvy - Soldbuch - pay book

Uniform Items

bacanscok - Schuhe - ankle boots
bőrkeztyük - Lederhandschuhe - leather gloves
bőrlábszáróvók - Lederkamaschen - leather gaiters
csákó - Tschako - shako
csákópaszomany   Tschakoborte - shako rank braid
csákórózsa  

Rose - shako rose

csákózsinor   Tschakoschnur - shako rank cord
deréköv   Leibgürtel - barreled sash 
dolmány   Waffenrock - tunic
galler - Kragen - collar
gallerpaszományka   Kragenbörtchen - collar rank braid
gyalogsági derékszíj - Infanterieleibriemen - infantry waist belt
gyalogsági kardbojt   Infanterieportepee - infantry sword knot
gyalogtiszti kard   Infanterieoffizierssäbel - infantry officers' sword
hajtóka - Paroli - collar patch
ing - Hemd - shirt
jelvény   Abzeichen - badge
kardkötő   Kuppel - officers' sword belt
keztyük   Handschuhe - gloves
köpeny - Mantel - greatcoat
lábszáróvók - Kamaschen - gaiters
lovaglönadrág - Reithose - riding trousers
lovassági derékszij   Kavallerieleibriemen - cavalry waist belt
lovassági kardbojt   Kavallerieportepee - cavalry sword knot
lovastiszti Kard   Kavallerieoffizierssäbel - cavalry officers' sword
Magyarnadrág - ungarischer Hose - Hungarian trousers
mente   Pelzattila - fur attila
nyakravaló - Halsbinde - collar liner
nyari zubbony - Sommerbluse - summer field blouse
pantalló - Pantalons- trousers
pisztolytáska   Pistolentasche - holster
posztószegélyzettel   Passepoils - seam piping
rendfokozati paszomány   Distinktionsborte - rank braid
ruházat   Montur - clothing
sapka - Kappe - cap
szolgálati diszruhát   Dienst-Uniform - service dress uniform
szuronytáska   Bajonettasche - bayonet frog
tekercscsel - Achsellrolle - shoulder roll
teljes diszruházat   Gala-Uniform - full dress uniform
tölténytáska   Patronentasche - ammunition pouch
vállszalag - Achselspangen - shoulder strap
zsávoly zeke - Zwilchjacke - drill jacket
zubbony - Bluse - field blouse

Orders and Decorations

Albrecht főherczeg tábornagy emlékjel  - Erinnerungszeichen an FM. Erzherzog Albrecht
arany-érdemkereszt a.é.k. Goldenes Verdienstkreuz
arany jubileumi emlékérem a fegyveres erő számára  - Goldene Jubiäumserinnerungsmedaille für die bewaffnete Macht
arany jubileumi udvari emlék érem  - Goldene Jubiläumshofmedaille
Bosznia-herczegovinai bh. bosnisch-herzegowinisch - bosnian-herzegovinian 
Bosznia-herczegov. emlékérem  - bosnisch-herzegowinische Erinnerungsmedaille
bronz jubileumi emlékérem a fegyveres erő számára  - Bronzene Jubiäumserinnerungsmedaille für die bewaffnete Macht
bronz jubileumi udvari emlék érem  - Bronzene Jubiläumshofmedaille
bronz vitéz érem - Bronzene Tapferkeitsmedaille
diszérem 40 évi hű szolgálatokért  - Ehrenmedaille für vierzigjährige treue Dienst - 40 year service medal
1912-1913 emlékkereszt  - Erinnerungskreuz
ezüst-erdemkereszt e.é.k. Silbernes Verdienstkreuz - silver merit cross
ezüst jubileumi udvari emlék érem  - Silberne Jubiläumshofmedaille
Ferencz-József-rend F.J.r. Franz Joseph-Orden
hadi érem  - Kriegsmedaille
Jubileumi kereszt polgári állami alkalmazttak számára  - Jubiläumskreuz für Zivilstaatsbedienstete
Jubileumi udvari kereszt  - Jubiläumshofkreuz
katonai érdemkereszt k.é.k. Militärverdienstkreuz  
katonai jubileumi kereszt  - Militär-Jubiläumskreuz
Lipót-rend Lt. r. Leopold-Orden
Mária-Terézia-rend lovagja   - Maria-Theresien-Orden Ritter  
(1., 2.)osztályu legénységi katonai szolgálati jel  - Militärdienstzeichen (1.,2.) Klasse für Mannschaft 
(1., 2., 3. )osztályu tiszti katonai szolgálati jel  - Militärdienstzeichen (1.,2.,3.) Klasse für Offiziere - officers' long service award
Szent-István-rend Szt. Ist. r. St. Stephan-Orden
Vaskorona-rend V.k.r. Orden der Eisernen Krone
vitézségi aranyérem  - Goldene Tapferkeitsmedaille - golden bravery medal
vitézségi aranyérem tisztek részére   Goldene Tapferkeitsmedaille für Offiziere
vitézségi első osztalyu ezüstérem tisztek részére   Silberne Tapferkeitsmedaille 1. Klasse für Offiziere
vitézségi ezüstérem  - Silberne Tapferkeitsmedaille - silver bravery medal

Back to Homepage